8520 Leray St.
PO Box 233
Evans Mills, NY13637

Rev. Anne Wichelns

Worship: 9:30 am